« Tüketici Hakları »

 KKTC. Tüketiciler Derneği

Kuzey Kıbrıs‘ta 10 Ocak 1990 tarihinde kurulmuş olup ülkede reform niteliğinde yasaların yürürlüğe girmesini sağlamıştır.

                                                                                                                                          15 MART, 2005

 

15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

2003 ve 2004  YILLARI TÜKETİCİLER İÇİN

  DEVRİM YILLARIDIR!!!

                   

Derneğimiz 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısı ile tüm tüketicilerin gününü kutlamakta halkımıza refah ve mutluluk dolu günlere en yakın zamanda kavuşması temennisi ile bu konudaki  inancını vurgulamaktadır.    

 

Tüketicilerin esenlendirilmesine, sorun ve şikayetlerinin derneğimiz tarfından çözümlenmesinde en üst başarı düzeyine ulaşılmasına  olanak veren “Tüketicileri Koruma Yasası”nın yürürlüğe girdiği ve “Monopol Piyasa Sistemine” son veren “Acentelik Yasası”nın yürürlükten kaldırıldığı 2003 ve 2004 Yıllarını derneğimiz Tüketiciler için devrim Yılı olarak ilan etmektedir!

 

Her yerde olduğu gibi yasal güvence yanında çağdaş örgütler ve  kurumların oluşturulması ile tüketicilerin haklarının korunabileceği bilinmelidir. Derneğimiz kurulduğu 1990 yılından bugüne kadar mücadele verdiği ve sonunda 2003  yılında yasallaşmasını sağladığı  “Tüketicileri Koruma Yasası” kapsamında bugün tüketicilerin haklarını derneğimiz her zamankinden daha güçlü korumak olanağını elde etmiş bulunmaktadır. Derneğimizin etkin çalışma ve faaliyetleri öncülüğünde tüketiciler ülkemizde ses getirebilmişler ve haklarına sahip çıkabilmişlerdir.

 

Derneğimize piyasadaki mal ve hizmetler ile ilgili ulaştırılmakta olan şikayetlerde tüketicilerin lehine %90 oranında olumlu sonuç alınmakta olması derneğimizin bu konudaki özverili ve başarılı çalışmalarının açık kanıtıdır.

 

K. Türk halkı ciddi bir piyasa anarşisi ortamında  “TİCARETİ KORSANLIK SANANLARIN VURGUN VE SOYGUNU” ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu vurgun gerçekte tüketiciden çok  ülke ekonomisine yapılan bir darbedir.  Tüketicileri Koruma Yasası’nı henüz uygulamasını başlatmamış olan Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’nın yetersiz kaldığı denetimsiz piyasada tüketicileri korumakta olan “DERNEĞİMİZ TEK BAŞINA YALNIZ BIRAKILMIŞTIR”.  “TÜKETİCİLERİN KORUNMASI GÖREVİNİ BİR DERNEĞE DEĞİL ANAYASA’NIN AMİR  HÜKMÜ HÜKÜMETE VERMEKTE VE DERNEĞİMİZ VE TÜKETİCİLER HÜKÜMETTEN BU GÖREVİ BEKLEMEKTEDİR.” 

 

Derneğimiz kuruluğu 1990 yılından beri halkımıza tüketici hakları kapsamında çok önemli kazanımlar sağlamış bulunmaktadır.

 

Bugün AB. diye diye meydanları dolduran siyasi ve sivil kuruluşların AB.’nin en önemli kuruluş amacı ve ilkelerinden olan “TÜKETİCİLERİN KORUNMASI”  konusunda başlatılan hareket ve çalışmalardan habersiz oldukları kadar bunu benimsediklerini gösteren  bir çalışma yapmadıkları görülmektedir.

 

En son “Rekabet Yasası” tasarısı önerisi olmak üzere aşağıdaki mevzuatların hazırlanması ve yürürlüğe girmesinde derneğimizin bizzat girişim ve çalışmaları AB.’nin öngördüğü çağdaş yasaların ve normların ülkemize kazandırılmak suretiyle tüketicilerin azami derecede refah rantına ulaşabileceği sosyal ekonomik düzenin ülkemize kazandırılmasını amaçlamaktadır.

1.      Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası,

2.      “Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası” Yasası

3.      “Plajların Kullanım Denetim Yasası,

4.      “Toplu Taşımacılık Yapılan Araçlarda ve Kapalı Yerlerde Tütün ve Tütün Mamüllerinin İçiminin Yasaklanması  ve Sınırlandırılması Yasası”,

5.      Acentelik Yasası,

6.      Acentelik Yasası’nın monopolcü piyasaya son vermek üzere kaldırılması,

7.      “Metrik Sistem Yasası”

8.       KDV. Yasası,

9.      Tüketicleri Koruma Yasası

10.   Rekabet Yasası tasarı önerisi.

 

Tüketicleri Koruma Yasası” AB. öncelik verdiği bir AB. mevzuatı olarak bugün ülkemizde  yürürlükte ise bu tamamen Derneğimizin uzun süren bir mücadelesinden sonra mümkün olabilmiştir. Yasa altında öngörülen tüzükler yasanın yürülüğe giridiği 2003 Haziran ayından itibarren 6 ay içerisinde hazırlanması gerekirken Başsavcılıktan “Uygunluk” görüşü alınmasına karşın henüz Bakanlar Kurulu’nda onaylanmamış olması nedeniyle bu yasanın henüz yürürlüğe konmamasına olanak vermemektedir. Buna karşın derneğimiz hazırlamış olduğu bazı tüzükleri ilgili bakana sunmak suretiyle süreci hızlandırmaya çalışmakla kalmamış derneğimize gelen tüketici şikayetlerini büyük bir özveri ve başarı ile sonuçlandırmakta sonuçsuz kalanları ise dava yolu ile çözümlemektedir. Yasanın eksik maddelerinin tadil edilerek daha fazla geciktirilmeden uygulamaya konması için söz konusu tüzükleri Ekonomi ve turizm Bakanlığı Bakanlar Kurulu’nda onaylatmalıdır. Derneğimizi ve tüketicilerin daha fazla sabrı kalmamış olduğu bilinmelidir.

 

             AB.’nde tüketicilerin fiilen korunmasında tüketici örgütlerinin önemli bir yeri olduğu bilinci içerisinde Devletin maddi ve manevi desteği olduğu bilindiği halde bugüne kadar Derneğimiz faaliyetlerini tamamen kendi gücüne  dayanarak getirmiş bulunmaktadır. Devlet hiçbir yardım yapmadığı gibi yasa kapsamında yapması gereken bu görevleri bir derneğe bırakmak  yerine hiç olmazsa desteklemesini beklemek derneğin olduğu kadar vergisini ödemekte olan tüketicilerin haklı bir beklentisidir. Derneğimiz ulaştırılan yüzlerce tüketici şikayetini sonuçlandırmakta gösterdiği başarılı çalışmaları halkın takdirini alırken derneğimiz her türlü devlet desteği ve ilgisinden yoksun olarak bu çalışmaları yapması hükümetler adına hicap verici bir duyarsızlıktır.

 

Halkın çok önemli bir ihtiyacını karşılamakta ve devletin serbest piyasadaki denetim boşluğunu doldurmakta olan derneğimizin bu işlevini yürütebilmesi için ilgi beklemekte olduğunu vurgulamakta yarar vardır.

 

Tüketicilerin korunması gerçekte ekonomik istikrarın ve sosyal huzurun sağlanmasıdır. Tüketicilerin korunduğu bir ülkede esnafın, tüccarın sanatkarın, üreticinin genelde ekonominin korunması demektir. ‘Tüketicileri Koruma Yasası’na paralel olarak Türkiye dahil hemen hemen serbest piyasa ekonomisine sahip tüm batı ülkelerinde olduğu gibi ‘Tüketicileri Koruma Dairesi’nin oluşturulmasının bir zorunluluk olduğunu, tüketicilerin korunmasının keyfiyete bırakılamayacak kadar ciddi bir ekonomik ve sosyal gereksinim olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır.  

 

Evet derneğimiz öncelikle “TÜKETİCİLER DAİRESİ”nin kurulmasını hükümetten talep etmektedir. AB. iddiasında bulunan bir hükümet devleti çağdaş AB.’nin öngördüğü yasalar ile birlkte kuruluşlara ve bu kuruluşların başında gelen israrla vurguluyorum “TÜKETİCİLER DAİRESİ”ne kavuşturmak zorundadır. Güney Kıbrıs’ta 1973 yılında kurulan tüketici örgütüne  devlet bütçesinden 50,000 KL yılda yeni kurulan tüketici örgütüne ise 10,000 KL yılda ödenek verilmektedir.

 

Derneğimiz Tüketicileri korumanın üreticilerin sorunlarına sahip çıkmakla mümkün olacağını ve bu kapsamda daima üreticilerimiz ile işbirliği içerisinde olunmasını öngörmektedir. Derneğimiz bu kapsamda  yapmış olduğu tüm uyarılara karşın henüz uygulanmayan 26.2.2002 tarihli “MEYVE VE SEBZELERİN ETİKETLENMESİ EMİRNAMESİ”nin uygulanmasını bakanlığınızdan önemle istirham etmektedir.

 

Türkiye’de imali yapılan sahte “Tekel Rakı”sının tüketilmesi sonucu çok sayıda tüketicinin zehirlenmesi, görme yeteneğini ve 20 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Derneğimiz ülkemizde tüketicilerin can ve sağlık güvenliğinin korunması amacı ile  “TEKEL RAKISI BOYKOTU” başlatmış olduğu bilinmektedir.

 

Tekel Rakısı gibi tanınmış bir markanın sahtesinden ayırt edilemeyecek kadar basit bir ambalaj, üretim ve denetimsiz pazarlama zinciri içerisinde “ÜRÜN GÜVENLİĞİ”nden yoksun olarak piyasaya sürülmesi “TİCARETİ SOYGUN VE KORSANLIK” olarak görenlerin tüketicilerin yalnız parasına değil canlarına da kastedebilecek kadar “CANİYANE SAHTEKARLIK” girişiminde bulunabilecekleri korumasız bir piyasada yaşadıklarının en çarpıcı kanıtıdır.

 

TEKEL yöneticilerinin Türkiye piyasasında tüm 70’lik rakıların toplatılması ve “ÜRÜN GÜVENLİĞİ”ni içeren rakıların piyasaya sürülmesi kararı Ürün güvenliği olmayan “TEKEL RAKISI”nı “ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ”  sağlayıncaya dek Derneğimizin “SÜRESİZ BOYKOT” kapsamına almasının tüketicilerin çıkarlarının korunmasının esas alınması ile üreticilerin çıkarlarının korunabileceğinin ibret  verici bir olgusudur. Bunun bir örneğini yaşadığımız tüketicilerin araç motorlarının zarar görmesi nedeniyle Derneğimizin boykot uyguladığı K.T. Petrolleri Ltd. Genel Müdürü tüketicilere bu zararlarından dolayı tazminatlarını topluca  karşılaması üzerine yine ödülünü sunduğu basın önündeki yaptığı açıklama tüketici hareketinin tarihinde yer alması gereken sözlerdir;   “TÜKETİCİLER DERNEĞİ ŞİRKETİMİZE  BOYKOT UYGULAMASA İDİ BUGÜN K.T. PETROLLERİ DİYE BİR KURULUŞ OLMAYACAKTI. DERNEĞİN BU KARARLI TAVIRI ÜZERİNE ŞİTKETİMİZ TAZMİNAT ÖDEDİĞİ TÜKETİCİLERİN YENİDEN GÜVENİNİ KAZANABİLMİŞTİR!”

 

Bugün ülkemizde AB. ilke ve normlarının yerleşmesi ve benimsenmesinde mücadele eden çalışan ve  AB. ile ilişkileri ilk başlatan ve ülkemize bu ilişkileri gündeme oturturken Rum yayın organlarından Cyprus Mail’in manşetinde yer bulan girişimi  yapan derneğimizidir. Buna karşın Derneğimiz çalışmalarında hiçbir zaman AB.’nin haksız ve yanlış uygulamalarına destek çıkılmamış tüketicilerin çıkarlarının tehdit edildiği durumlarda AB.’nin kendisine karşı da tavır koymuştuır.

 

AB.’nin ülkemizde Kıbrıs Türk halkına karşı izlemekte olduğu politika her konuda olduğu gibi tüketici konusunda da ne insan haklarına, ne demokrasiye ne fırsat eşitliğine ne düşünce ve ifade özgürlüne ne insanlığa kesinlikle sığmamaktadır

 

İmhasını göze alamadıkları hayvan yemleri ile dünyaya hala Deli Dana Hastalığı ihraç edebilecek kadar vijdansız olan üye devletleri ile AB.’nin ülkemizde tüketici hareketine politik ipotek koyma amacını güden çirkin politikaları kabul edilemez.

 

Dünyada çağdaş bir gelişme olan tüketici hareketinde bile Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına AB.’nin politik amaçla ipotek koymaya yönelik  ayrımcı politikasını Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir.    

 

AB.’NİN ÇİRKİN POLİTİKALARINA KÖRÜ KÖRÜNE HİZMET ETMEK VE KIBRIS TÜRK HALKI’NIN TÜKETİCİ HAKLARINI ÇALMA PAHASINA  AB. TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONSEYİNİN HER YIL BRÜKSEL’DE YAPILAN TOPLANTISINA 2001 YILINDA TÜKETİCİLERİ TEMSİLEN  DERNEĞİMİZ BİLGİSİ VE ONAYI OLMADAN TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKEN KATILMA GAFLETİNDE BULUNAN BUGÜN KKTC. MECLİSİNDE MİLLETVEKİLİ OLAN

                                        ÖZDİL NAMİ 

İSTENMEYEN ŞAHIS  KAPSAMINDA DERNEĞİMİZİN KARA LİSTE KAPSAMINA ALINMIŞ BULUNMAKTADIR 

 

Hasan Yılmaz Işık

                                                       Dernek Genel Başkanı.

 

HABERLER:::

• TC. BAŞBAKANI SAYIN RECEP TAYYIP ERDOĞAN "YURTTA VE DÜNYADA YILIN İNSAN HAKLARI DEVLET ADAMI" ÖDÜLÜ!.

• Derneğimiz Rocks Otelin sahibi Daren Vudalı’yı “Kara Liste” kapsamına almış olup “İstenmeyen Şahıs” olarak ilan etmiş bulunmaktadır.

• 20 TEMMUZ MUTLU BARIŞ HAREKATI K. TÜRK HALKINA "İNSANLIĞIN EN YÜCE MERTEBESİ" OLAN "BAĞIMSIZLIĞINI" KAZANDIRMIŞTIR

• AB. ve BM. bu faturanın bedelini derhal K. Türklerine “KKTC.’ni Tanımak” suretiyle iade etmelidirler

• BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI 20 TEMMUZ GÜNÜNÜ “YENİDEN DOĞUŞ ve ÖZGÜRLÜK GÜNÜ” OLARAK İLAN ETTİ!

• İNSAN HAKLARINDA YILIN DEVLET ADAMI 4. KEZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN!

• Van depremzedelerinin Gazimağusa bölgesindeki Kapalı Maraş'a yerleştirilmesi için KKTC. Hükümetine çağrı yapıldı..

• Bağımsızlık İttifakı: "Kıbrıs Türklerinin Ada Üzerindeki Haklarının Sürekli Gasp Ve İhlal Edilmesi Kabul Edilemez"

• HALKIN PARASINI HORTUMLAYAN BASIN MENSUBLARI HARAMİLERE İLLALAH DEDİRTİYOR!!!

• K.RUMU ŞİMDİ DE GENÇLERİMİZE ÖLÜM PAZARLIYOR! İNSAN NESLİNİ YOK EDECEK SANAYİ ÜRETİMİ UYUŞTURUCU VE TÜREVLERİ DENETLENEMİYOR..

• BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI YUNANİSTAN BAŞBAKANINI PROTESTO ETTİ

• KIBRISLI TÜRKLER EMEKLİYE AYRILAN TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NDAN KURTULUYORMUŞ!

• HAVADİS GAZETESİ İNSAN HAKLARI VE BASIN AHLAKI SABIKALISI

• TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İNSAN HAKLARINDA YILIN DEVLET ADAMI ÖDÜLÜ 2008-2009 ve 2010 YILLARI ÜÇÜNCÜ KEZ...

• GAZETECİ HÜSEYİN EKMEKÇİ KİŞİLİK HAK VE HAYSİYETİNE BASIN AHLAKINA AYKIRI YAYINLARI NEDENİYLE

• ÖZDİL NAMİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ MİSYONERLİĞİ VE TÜKETİCİ HAKLARINA İHANET BELGESİ....

• TÜKETİCİ HAKLARINA AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHANETİ

• BASIN AHLAKINA AYKIRI HABERLERİ İLE TANINIYOR!!!CASUSLUK İLE TUTUKLANAN ARAP KÖKENLİ GAZETECİ VE TV PROGRAMCISINA RUMLAR NEDEN SAHİP ÇIKTI!!

• CASUSLUK SUÇU NEDENİYLE TUTUKLANAN BASIN SABIKALISI SÖZDE GAZTECİ KARGA HARUN'A RUMLAR NEDEN SAHİP ÇIKTI! ....

• HAVADİS'İN HARAMİLİĞİ

25
Haziran
2016
00:54:25

© 2009 İnsan Hakları Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
© 2009 Human Rights Association. All rights reserved.
Developed by Mor Damla Internet Software